Od 1 stycznia 2019 r., na podstawie zmian w ustawie o podatku akcyzowym wynikających z wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne ( Dz. U. z 2018 poz. 1697) sprzedawca wyrobów węglowych na rzecz finalnych nabywców węglowych na terytorium kraju nie będzie już obowiązany do wystawienia dokumentu dostawy.

Oświadczenie finalnego nabywcy węglowego winno zawierać:1) w przypadku nabywcy będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - nazwę, adres siedziby lub zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

2) w przypadku nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL, jeżeli został nadany;

3) określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych;

4) datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

Ww. oświadczenie sprzedawca obowiązany będzie dołączać do faktury albo listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatów wyrobów węglowych.

Możliwe będzie również składanie powyższego oświadczenia na fakturze, jeżeli zostanie czytelnie podpisane. Oświadczenie będzie można również zastąpić oświadczeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów węglowych w ilości wynikającej z tej umowy, pod warunkiem potwierdzenia każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą.

Powyższe zmiany odnoszą się do formalnych aspektów korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego. Wskazać bowiem należy, że od 1 stycznia 2019 r. nie są planowane zmiany w samym zakresie przedmiotowym zwolnień od akcyzy możliwych do zastosowania dla wyrobów węglowych.